Betingelser

Betingelser ved privatrengøring

Aftalegrundlaget
De almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på Dictums rengøringsydelser m.v. i det omfang de ikke er blevet fraveget ved skriftlig aftale imellem os.

Dictums leverancer
Leveranceomfang og -kvalitet
Dictum leverer normalt rengøringsydelser på hverdage (dog undtaget helligdage) i tidsrummet fra kl. 8.00 – 17.00.

Dictum skal levere rengøringsydelserne samvittighedsfuldt og fagligt kompetent i overensstemmelse med god professionel standard og praksis og som hovedregel på de aftalte tidspunkter.

Benyttelse af underleverandører
Dictum har ret til at anvende underleverandører til at udføre rengøringsydelserne. Ethvert økonomisk krav fra underleverandøren er kunden uvedkommende og alene Dictums ansvar. Det er en betingelse for anvendelse af underleverandører, at Dictum har – og bibeholder – den fulde kontrol med de arbejdsmetoder og fremgangsmåder, der anvendes af underleverandøren, og at Dictum bærer det fulde ansvar for alle skader, der forvoldes af underleverandøren.

Reklamationer og ros
Hvis du har bemærkninger til kvaliteten af rengøringsydelsen, skal du inden 24 timer efter rengøringsbesøget sende en e-mail til Dictums kontaktperson med beskrivelse af dine observationer, herunder ros eller kritikpunkter. Vi vil herefter undersøge sagen og, hvis relevant, fremkomme med forslag til håndtering af eventuelle kritikpunkter, således at kvaliteten i rengøringsydelsen opretholdes eller genoprettes.

Kundens medvirken

  • Dictum stiller krav om, at du sørger for oprydning før et rengøringsbesøg, så rengøringen kan udføres grundigt og effektivt.
  • Dictum forbeholder sig ret til tage billeder af hjemmets indretning til brug for dokumentation mod et evt. krav i forbindelse med udførelse af den aftalte rengøringsopgave.
  • Dictum behandler billeddokumentationen med fortrolighed.
  • Dictum sletter billeddokumentationen så snart Dictum vurderer, at det ikke længere er nødvendigt at opbevare fotografierne.
  • Har du ønsker om brug af særlige produkter eller rekvisitter, skal du informere Dictums kontaktperson derom, og, medmindre andet aftales, selv stille sådanne produkter og rekvisitter frem til medarbejdernes brug.
  • Du er som kunde forpligtiget til at give Dictum besked, hvis der sker ændringer i dine telefonnumre eller e-mail adresser, da den løbende kommunikation og fakturering sker via e-mail.

Forsikringer
Dictum har tegnet lovpligtig arbejdsskadeforsikring samt ansvarsforsikring op til 10.000.000kr hos Alm. Brand

Du skal tegne og i Aftalens løbetid opretholde sædvanlig indboforsikring og, hvor Arbejdsstede er en villa, tillige bygningsbrandforsikring, der som minimum skal dække skader og tab som følge af brand, eksplosion, vand og tyveri, herunder skader på eller tab af indbo og andre genstande, der befinder sig på Arbejdsstedet.

På Dictums forlangende er du forpligtet til at dokumentere det aktuelle dækningsomfang samt at forsikringerne er i kraft.

Betalingsbetingelser (Fastrengøring)
Dictum fakturaer er forfaldne til betaling ved modtagelsen med sidste rettidige betalingsdag den 5. i måneden efter faktureringsmåneden. Ved forsinket betaling fremsendes rykkerskrivelse med opkrævning af rykkergebyr på kr. 100,00 pr. rykker. Hvis en udestående faktura ikke er betalt efter fremsendelse af tre (3) rykkerbreve, oversendes sagen uden yderligere varsel til retslig inkasso. Samtidig hermed vil der blive beregnet morarenter fra forfaldsdagen til betaling sker med en rentesats svarende til den til enhver tid gældende referencesats, jf. lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven), med et tillæg på syv (7) procent pro anno.

Betalingsbetingelser (Engangsydelse)
Dictum fakturaer er forfaldne til betaling ved modtagelsen med sidste rettidige betalingsdag, senest 3 dage efter endt rengøringsbesøg. Ved forsinket betaling fremsendes rykkerskrivelse med opkrævning af rykkergebyr på kr. 100,00 pr. rykker. Hvis en udestående faktura ikke er betalt efter fremsendelse af tre (3) rykkerbreve, oversendes sagen uden yderligere varsel til retslig inkasso. Samtidig hermed vil der blive beregnet morarenter fra forfaldsdagen til betaling sker med en rentesats svarende til den til enhver tid gældende referencesats, jf. lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven), med et tillæg på syv (7) procent pro anno.

Forhold på arbejdsstedet
Adgang til Arbejdsstedet
Du skal mod kvittering udlevere det nødvendige antal nøgler/adgangskort til Dictum kontaktperson, som forsyner disse med anonymt mærke. Dictum erstatter bortkomne nøgler/adgangskort og eventuel omstilling af låse, men udgift til eventuel omstilling af låsesystem erstattes ikke. Er der installeret alarmer, der skal kobles fra, skal Dictums kontaktperson have oplyst kode og kodeord i god tid inden første rengøringsbesøg. Ændringer af kode eller kodeord skal også oplyses til Dictum. Dictum dækker ikke omkostninger af alarmsystem.
Du skal sikre uhindret adgang til din bolig (”Arbejdsstedet”) for Dictums kontaktperson og de af Dictums medarbejdere og underleverandører, der er allokeret til at levere rengøringsydelsen. Adgang til Arbejdsstedet skal gives i et omfang og på tidspunkter, som gør det muligt for Dictum på normale vilkår at udføre rengøringsydelsen som aftalt.

Regler på Arbejdsstedet
Dictum vil informere sine medarbejdere og underleverandører om alle relevante regler og forskrifter vedrørende Arbejdsstedet samt drage omsorg for, at disse iagttages af medarbejderne og underleverandørerne. Dictums medarbejdere og underleverandører skal i øvrigt efterleve dine rimelige anvisninger og instruktioner angående adgang, ophold, sikkerhed og adfærd på Arbejdsstedet.
Du skal give Dictums medarbejdere og underleverandører uhindret tilgang til installationer på Arbejdsstedet for levering af strøm, vand, afløb, renovation og andre tilsvarende og for rengøringsydelsen nødvendige ressourcer, bortset fra rengøringsmidler og -udstyr.
Du skal løbende informere Dictums kontaktperson skriftligt om eventuelle risikofaktorer, herunder risici som er specielle for det konkrete Arbejdssted.

Ændringshåndtering
Ændring af tidspunkt for rengøringsbesøg
Du kan afbestille et rengøringsbesøg ved at sende en e-mail til Dictums kontaktperson mindst 2 dage/48 timer før rengøringsbesøget skulle finde sted. Ved afbestilling mindre end 2 dage før den aftalte dato, kan Dictum opkræve et afbestillingsgebyr på kr. 375 svarende til én arbejdstime, der medtages på næste faktura.

Du kan sætte rengøringen i bero i en periode, eksempelvis i en ferieperiode. I så fald skal du meddele dette til Dictums kontaktperson senest 14 dage før den dato, hvorfra rengøringen ønskes sat i bero.

Dictum kan flytte et aftalt rengøringsbesøg inden for samme uge, men du får selvfølgelig besked om flytningen hurtigst muligt og senest på dagen for det aftalte rengøringsbesøg. Aflysninger fra vores side er yderst sjældne, men kan selvfølgelig opstå, især ved samtidig sygdom hos flere medarbejdere eller i ferieperioder.

Ændring af rengøringsydelsen
Du kan fremsætte ønsker om ændringer til rengøringsydelsen ved henvendelse til Dictums kontaktperson. Baseret på dine ændringsønsker udarbejder Dictum et nyt tilbud på den ændrede rengøringsydelse med angivelse af eventuelle ændringer til pris, rengøringsfrekvens og rengøringsdage.

Fortrolighed
Dictum, dets medarbejdere og underleverandører er uden tidsmæssig begrænsning forpligtet til at iagttage ubetinget tavshed i forhold til hvad de pågældende måtte erfare om dig og dine forhold i forbindelse med Aftalens indgåelse og rengøringsydelsens og øvrige arbejders udførelse.

Dictum hæfter for egne og underleverandørers medarbejderes tilsidesættelse af den i dette afsnits nævnte tavshedspligt.

Dictum er dog berettiget til at bruge dig som kundereference i markedsføringsøjemed, såfremt dette sker på en retvisende, saglig og relevant måde.

Opsigelse af aftalen
Aftalen kan af begge Parter opsiges med et forudgående skriftligt varsel til den anden Part på fjorten (14) dage.

Medarbejdere
Dictums medarbejdere
De medarbejdere, som Dictum allokerer til at udføre rengøringsydelserne, skal besidde relevante personlige og faglige kvalifikationer samt have erfaring med at udføre rengøring i den aftalte kvalitet.

Dictum indestår for, at medarbejdere, der indtager en særlig betroet stilling, herunder de medarbejdere, der udfører rengøringsydelsen, har en ren straffeattest på det tidspunkt, hvor den fortrolige stilling eller rengøringsopgaven tiltrædes. Dictum er forpligtet til at indhente børneattest for medarbejdere, når dette er krævet i henhold til lovgivningen.

Dictum er berettiget til uden forudgående varsel at udskifte enhver medarbejder. Du vil få et fast tilknyttet team som kommer hver gang. Ved ferie og sygdom kan det forekomme at vi sender en af vores andre faste team uden varsel.

Du kan kræve, at en navngiven medarbejder hos Dictum udskiftes og erstattes med en ny medarbejder, hvis dette er rimeligt og sagligt begrundet i forhold, der vedrører medarbejderens adfærd eller indsats på Arbejdsstedet, og som ikke er udtryk for diskrimination på grund af køn, hudfarve, nationalitet, religion eller lignende. Dit krav om udskiftning skal være skriftligt begrundet. Udskiftningen af medarbejderen skal ske så hurtigt som dette er praktisk muligt under hensyntagen til Dictums muligheder for at sikre den fortsatte levering af rengøringsydelsen

Få et uforpligtende tilbud

Indtast dine oplysninger og hvad du ønsker tilbud på, så kontakter vi dig, så snart vi har en ledig medarbejder.